• Persoonlijke Service
  • Gratis Advies
  • Geen verzendkosten
  • Snelle levering

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van SoundAdvice.nl

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van SoundAdvice.nl bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betalingen

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door SoundAdvice.nl worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en SoundAdvice.nl;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen SoundAdvice.nl en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

SoundAdvice.nl,
De Wittstraat 35
5121HP te Rijen,
 Nederland.
Tel: +316-55355200

info@soundadvice.nl
KvK-nummer: 70768552   Btw-identificatienummer: NL001625320B84

 


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SoundAdvice.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal SoundAdvice.nl voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij SoundAdvice.nl zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als SoundAdvice.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden SoundAdvice.nl niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4. Een aanbod wat tot stand komt middels offerte is uitgesloten van die artikelen in deze algemene voorwaarden welke de consument de gelegenheid geven deze speciaal vervaardigde artikelen te retourneren of anderszins deze aanschaf te annuleren, onderbreken of teniet te doen gaan.
5. Enige opdracht, aankoop of levering door SoundAdvice.nl aan een consument waarbij deze opdracht, aankoop of levering is gebaseerd op een maatwerk product is ten alle tijden vooruit betaalbaar en alle herroepingsmogelijkheden zijn hiervoor uitgesloten. 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SoundAdvice.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door SoundAdvice.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft SoundAdvice.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal SoundAdvice.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. SoundAdvice.nl  kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien SoundAdvice.nl  op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. SoundAdvice.nl  zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

1. het bezoekadres van de vestiging van SoundAdvice.nl waar de consument met klachten terecht kan;

2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

7. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Herroepingsrecht is alleen van toepassing op aankopen gedaan door consumenten. Een ieder die als consument een artikel of dienst afneemt en deze voor professionele doeleinden gebruikt verliest zijn rechten als consument en zal als zakelijk gebruiker gekenmerkt zijn. Als zodanig vervalt dan elk recht op herroepingsrecht.

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van uiterlijk 14 dagen met opgave van redenen ontbinden. De consument zal hiervoor het vereiste formulier in moeten vullen en in moeten zenden. Ondernemer is gerechtigd om, in geval van schade aan de zending, deze schade te verrekenen.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het betreffende product heeft ontvangen. SoundAdvice.nl mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijden weigeren.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

1. Indien SoundAdvice.nl de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

2. Indien SoundAdvice.nl de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als SoundAdvice.nl hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het formulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan SoundAdvice.nl. 

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) SoundAdvice.nl. Dit hoeft niet als SoundAdvice.nl heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken, zijnde binnen 14 dagen na ontvangst.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking en conform de door SoundAdvice.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten en het risico van het terugzenden van het product.

6. SoundAdvice.nl heeft ter afwikkeling van het herroepingsrecht een online formulier beschikbaar.

 

 

Artikel 9 - Verplichtingen van SoundAdvice.nl bij herroeping

1. Als SoundAdvice.nl de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. SoundAdvice.nl vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief de verzendkosten die de consument heeft moeten maken om het artikel te retourneren. Het staat de consument vrij om het artikel middels eigen vervoer kosteloos bij ondernemer te retourneren. Tenzij SoundAdvice.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 

3. SoundAdvice.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

SoundAdvice.nl kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als SoundAdvice.nl dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop SoundAdvice.nl geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door SoundAdvice.nl worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Diensten overeenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra SoundAdvice.nl de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 

4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiene niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

7. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

8. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 9. Een ieder die de gekochte artikelen voor professionele doeleinden hanteerd, zelfs al zijn deze als particulier ( consument ) aangekocht, verliest zijn rechten als consument en zal als zakelijk gebruiker gekenmerkt zijn. Waarbij een garantietermijn van 12 maanden zal gelden en er geen recht bestaat op herroeping van de aankoop.

10. Alle producten welke bij retournering in een dusdanige staat verkeren, verpakkingsmaterialen daaronder begrepen, dat deze niet meer geschikt zijn voor herverkoop.

 

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan SoundAdvice.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar SoundAdvice.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien SoundAdvice.nl dit bedongen heeft en: 

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie 

1. SoundAdvice.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat SoundAdvice.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door SoundAdvice.nl, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover SoundAdvice.nl kan doen gelden indien SoundAdvice.nl is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van SoundAdvice.nl, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. SoundAdvice.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan SoundAdvice.nl kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal SoundAdvice.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal SoundAdvice.nl het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij SoundAdvice.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan SoundAdvice.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als SoundAdvice.nl voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

1. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

3. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

4. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging voor het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50% behoudens in geval van online verkoop, waarbij de volledige vooruitbetaling van de artikelen bedongen kan worden. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. In geval van digitale verwerking van betalingen maakt SoundAdvice.nl gebruik van diensten van derden voor de verwerking hiervan. Het doen van enige betaling via digitale weg autoriseert SoundAdvice.nl om persoonsgegevens.m.b.t. de verwerking van de opdracht, te delen met de betalingsverwerkende derde ten behoeve van de afwikkeling van de betaling. Hierbij worden alleen de strikt noodzakelijke gegevens voor de verwerking  via beveiligde kanalen met deze derden gedeeld.

4. De consument die gebruik maakt van een kredietfaciliteit, waaronder begrepen kredietkaarten ( creditcards ) en soortgelijke dienstverlenende diensten, verklaart zich akkoord dat het eigendomsvoorbehoud bij SoundAdvice.nl blijft tot een maximum van 180 dagen na aankoopdatum. De reden hiervoor is dat kredietkaart ( creditcard ) bedrijven hun klanten de mogelijkheid geven om middels een zgn" chargeback" de betaling van de geleverde artikelen tot 180 dagen nadien terug te laten vorderen. Ter voorkoming van geschillen hieromtrent zal effectief het eigendomsrecht op de artikelen die op deze wijze zijn aangekocht pas over gaan op de consument als de periode van 180 dagen verstreken is.

5. De consument die, ondanks de mogelijkheden die SoundAdvice.nl bied om onjuiste leveringen of aankopen te retourneren, toch verkiest om middels een chargeback de betaling ongedaan te maken, dient rekening ermee te houden dat Soundadvice.nl gerechtigd is zich te verzetten waar toepasselijk en dat eventueel door SoundAdvice.nl gemaakte kosten tot verkrijging van haar rechtens toekomende betaling, op de consument verhaald kunnen worden.

6. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan SoundAdvice.nl te melden.

7. SoundAdvice.nl behoudt het recht om, bij betalingen via kredietkaarten ( creditcards ), de door de (kredietkaarten) aanbieder te berekenen transactiekosten door te berekenen aan de consument.

8. SoundAdvice.nl behoudt zich het recht voor om kredietkaarten ( creditcard ) betalingen , of betaalvormen daarmee gelijkstaand, waarbij twijfel over de juistheid van de kaart, het afleveradres of anderszins twijfel bestaat over de juistheid van de gegevens, te kunnen weigeren en contante betaling te bedingen voorafgaand aan enige levering. Wordt contante betaling onmogelijk geacht of zijn de gegevens dusdanig twijfelachtig dan is SoundAdvice.nl gerechtigd de order geheel te weigeren.

9. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet wordt deze door SoundAdvice.nl nadat 14 dagen verstreken zijn aan de openstaande factuur herinnert. Vanaf deze herinneringsdatum heeft de consument nog maximaal 14 dagen ( 10 werkdagen ) om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Blijft wederom betaling uit dan is SoundAdvice.nl gerechtigd de levering op te schorten of the annuleren. Sound Advice kan hierna besluiten de vordering uit handen te geven ter incasso aan derden.

10. Indien SoundAdvice.nl artikelen speciaal voor een consument heeft besteld of laten vervaardigen, is de consument aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het niet tijdig voldoen van de betalingen. Daarnaast is SoundAdvice.nl gerechtigd de door haar gemaakte/te maken buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.  SoundAdvice.nl kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. Genoemde bedragen zijn exclusief wettelijke btw.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. SoundAdvice.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd, doch binnen maximaal 14 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij SoundAdvice.nl.

3. Bij SoundAdvice.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door SoundAdvice.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. De consument dient SoundAdvice.nl in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 - Geschillen

1. Op  alle overeenkomsten tussen SoundAdvice.nl en de opdrachtgever, daaronder begrepen zijn particulieren alsook bedrijfsmatige afnemers en/of opdrachtgevers, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 19 - Wijzigingen

Ondernemer, Sound Advice.nl , houdt zich ten alle tijden het recht voor om deze algemene voorwaarden te corrigeren, aan te passen of aan te vullen, zonder enige verplichting jegens de ondernemer om deze wijzigingen mede te delen anders dan het beschikbaar stellen van de laatste actuele versie op deze website.

Voor de opdrachtgever geldt ten alle tijden de A.V. welke van toepassing was ten tijde van het verlenen van de opdracht.

 

AV2023V2 - Juni 2023